Welcome Guest, | Login

SSLC PUBLIC EXAM SCHOOL TOPPERS 2014-2015
Durga H R
School First
495/ 500
2 Centum
  SCIENCE  SOCIAL SCIENCE 
Gaja Meenakshi R
School Second
491/ 500
3 Centum
  MATHS  SCIENCE  SOCIAL SCIENCE 
Swarnalatha R S
School Third
482/ 500
1 Centum
  SCIENCE 
Naveenkumar D
School Third
482/ 500
1 Centum
  SOCIAL SCIENCE 
 


CENTUM IN MATHS
Gaja Meenakshi R
491/ 500
Deepika S
481/ 500
 

CENTUM IN SCIENCE
Durga H R
495/ 500
Gaja Meenakshi R
491/ 500
Swarnalatha R S
482/ 500
Aakash Antony S
479/ 500
Sarveswaran K
478/ 500
Bhargavi P
476/ 500
Jansirani K
475/ 500
Yuvangeline Keerthana J
474/ 500
Malathy B
469/ 500
Abhilash R
469/ 500
Sivabalan P
466/ 500
Divyadharshini P
460/ 500
Yogeshwari D
459/ 500
Kishorekumar R
456/ 500
 

CENTUM IN SOCIAL SCIENCE
Durga H R
495/ 500
Gaja Meenakshi R
491/ 500
Naveenkumar D
482/ 500
Aakash Antony S
479/ 500
Sarveswaran K
478/ 500
Yogeshwari D
459/ 500
Karthikeyan K
398/ 500
 

REMARKABLE WIN
Deepika S
481/ 500
Aakash Antony S
479/ 500
Sarveswaran K
478/ 500
Bhargavi P
476/ 500
Ezhil Francis A
476/ 500
Jansirani K
475/ 500
Suryaprabha S
475/ 500
Yuvangeline Keerthana J
474/ 500
Malathy B
469/ 500
Abhilash R
469/ 500
Sivabalan P
466/ 500
Praveen Kumar B
464/ 500
Divyadharshini P
460/ 500
Harikrishnan S
460/ 500
Yogeshwari D
459/ 500
Sangeetha S
457/ 500
Kishorekumar R
456/ 500
Dharani S
453/ 500
Saranya S
453/ 500
Antony Arputha Raj A
453/ 500
Vasanth R
453/ 500
Anbalagan R
450/ 500
Sathyabama P
446/ 500
Revathi Priya P
445/ 500
Lavanya K
443/ 500
Madhu Bala S
438/ 500
Deepika P
435/ 500
Sasi Rekha S
429/ 500
Ashokraj C
426/ 500
Prabakaran S
422/ 500
Sarankumar K
421/ 500
Sathish P
415/ 500
Karthikeyan K
398/ 500
Hema Latha K
389/ 500
Manojkumar M
381/ 500
Maithili S
370/ 500